استخدام خیاط مبلمان، رویه کوب و کارگر ساده در خراسان رضوی