استخدام کارشناس عملیات (خدمات کشتیرانی) در شرکت امواج دریا در هرمزگان