استخدام کارگر تولید با بیمه،پاداش در بهدانه دشت ناز در آذربایجان شرقی