استخدام کارمند اداری با بیمه، عیدی، سنوات و سرویس در شهرک صنعتی مورچه خورت