استخدام نیروی خدماتی و آبدارچی با سرویس در شرکت ماشین سازی مسائلی در اصفهان