استخدام فروشنده با بیمه، سرویس و حقوق پایه در صنایع مس پارسیان زنجان