استخدام سرپرست تولید و منشی با بیمه تکمیلی در شرکت صنعتی و معدنی ستبران