استخدام سرپرست خرید با بیمه،بیمه تکمیلی،پاداش در یک شرکت معتبر در اصفهان