استخدام برنامه نویس React.js با بیمه، پاداش در کامران کبیر کیهان در قم