استخدام کارگر تولید با سرویس در شهرک صنعتی بهارستان