استخدام پشتیبان نرم افزار با بیمه، بیمه تکمیلی در شرکت مشاور نرم افزار محک