استخدام فروشنده و فروشنده تلفنی در گروه تولیدی ب آ در مازندران