استخدام سرپرست کارگاه تراشکاری با بیمه و پاداش از 5 استان جهت کار در میبد