استخدام سرپرست حسابداری و مدیر اداری و منابع انسانی در شرکت سالیذمرغ