استخدام برق کار صنعتی در کارخانه تصفیه نمک هامر در شیراز