استخدام کارشناس فروش، کارگر انبار و کارشناس مکانیک خودرو با بیمه، پاداش