استخدام تکنسین تاسیسات، تکنسین برق و انباردار در مامونیه