استخدام کارشناس IT با بیمه، پاداش،سرویس در تولیدی بازرگانی رویین صافی/البرز