استخدام کارگر ساده با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در صنایع آوین کارتن فارس