استخدام سرکارگر با بیمه، عیدی، سنوات از مرکزی جهت کار در محدوده سلفچگان