استخدام نیروی تشریفات و خدمات با حقوق پایه بالاتر از وزارت کار،بیمه / البرز