استخدام نظافتچی با بیمه، بیمه تکمیلی، وام در شرکت صنعتی زرماکارون در البرز