استخدام کارشناس آزمایشگاه با حقوق و مزایای عالی در گروه صنعتی لینا در قم