استخدام کارمند برنامه ریزی با بیمه تکمیلی در شهر صنعتی نظرآباد