استخدام کارشناس کنترل کیفی با بیمه، عیدی، سنوات، پاداش در شرکت تیز پر توس