استخدام اپراتور کنترل کیفیت با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت توسعه صنایع رضا