استخدام تکنسین برق و الکترونیک و کارگر انبار با سرویس و بیمه در البرز