استخدام مونتاژکار برق و الکترونیک با بیمه در دریای طب اندیشان در البرز