استخدام تکنسین فنی با بیمه و سرویس در شرکت تولیدی و صنعتی کاویانی