استخدام مدیر فنی با بیمه تکمیلی در شرکت توسعه درب ایده (Bericap) از قزوین