استخدام صندوقدار با بیمه و سرویس در فروشگاه کی 2 در منطقه آزاد انزلی کاسپین