استخدام فروشنده ماهر با حقوق تا 5 میلیون، پاداش، بیمه در شرکت سیحون/ شیراز