استخدام تکنسین مکانیک، تکنسین برق و سرپرست خط رنگرزی با بیمه، سنوات و پاداش