استخدام مدیر مالی در شرکت صنعتی و معدنی آکام زرین فرآور گستر یزد در یزد