استخدام کمک حفار عملیات مغزه گیری اکتشافی در اکتشاف تجلی صبا از کرمان