استخدام کمک حفار عملیات مغزه گیری اکتشافی از خراسان جنوبی