استخدام مسئول دفتر با بیمه و بیمه تکمیلی در شهرک صنعتی چناران