استخدام مسئول وب سایت و شبکه اجتماعی با پاداش در آرشیدا تیدای پارس در البرز