استخدام انباردار با بیمه، پاداش و پورسانت در تجهیزات کابینت خباز در خوزستان