استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان با حقوق ثابت، بیمه، پاداش و پورسانت /تبریز