استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید با بیمه و پاداش در تولیدی سهند دور