استخدام مهندس مکانیک با بیمه و سرویس در شرکت گالپرتی پارس در قم