استخدام تکنسین برق با بیمه،بیمه تکمیلی در شرکت نیرو فراز جنوب شرق در یزد