استخدام کانتر‌دار با بیمه در رستوران چیکن بسکت مهراد مال در البرز