استخدام کمک حسابدار با بیمه، پاداش در سپنتا پخش به رسان در فارس