استخدام کارشناس حسابداری صنعتی و بهای تمام شده و ناظر کنترل کیفی در قم