استخدام 7 عنوان شغلی با بیمه و سرویس در یک رستوران معتبر در هرمزگان