استخدام دستیار مدیرعامل با بیمه،بیمه تکمیلی، پاداش در نیروی غرب در کرمانشاه