استخدام دستیار دندان پزشک، اپراتور لیزر، بهیار در درمانگاه شبانه روزی کوروش