استخدام مدیر مالی در شرکت سپید گستر ان پیشگام کیمیا در خراسان رضوی